Riemannsk (ikkje-euklidsk) geometri

19 februar 2017

Heilt sidan før Euklids Elementa kom har vi vore vane med visse setningar som er så innlysande at vi knapt tenkjer over om dei er rette. Eksempel er:


Fig 1. Euklidisk geometri i planet.

Men til tross for store anstrengelsar klarte ingen å bevisa disse setningane. Det viste til seg og med at dei ikkje nødvendigvis er sanne, bare under visse forutsetningar. Den euklidiske geometrien fungerer nemlig bare så lenge ein reknar med plane flater. La oss sjå kva som skjer når vi prøver disse tre reglane på ei kuleflate:


Fig 2. Riemannsk geometri på ei kuleflate.

Som figur 2 viser er omkretsen av sirkelen mindre enn pi gonger diameteren, vinkelsummen i ein trekant er større enn 180 grader og to dei to linjene L1 og L2 som er parallelle i p kryssar kvarandre! Det fins altå ikkje parallelle linjer på ei kuleflate.

Geometrien på ei kuleflate kallast elliptisk geometri eller Riemannsk geometri etter den tyske matematikaren, Georg Bernhard Riemann som først studerte denne.

Innvendingar

Delvis svar

Merk at både plan og kuleflater todimensjonale rom. Forskjellen er at planet er flatt, mens kuleflata er krumma. Men vi må forlanga at alle punkt og linjer som vi snakkar om befinn seg i dette todimensjonale rommet. 

Det var ikkje før i 1868 at Beltrami beviste at ikkje-Euklidsk geometri er like logisk konsistenst som den valige Euklidske. Men den har likevel fått stor anvendelse i den generelle relativitetsteorien.